Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze site te geven. Cookies zijn bestanden die in uw webbrowser worden opgeslagen en worden door de meeste websites gebruikt om uw webervaring te personaliseren.
Door onze website te blijven gebruiken zonder de instellingen te wijzigen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Cookiebeleid

Privacy beleid

Bij het aanbieden van haar producten, diensten en informatie op de website www.restaurant-degoudenschoen.be (hierna de “Website”) zal Restaurant De Gouden Schoen (hierna “de onderneming”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”) bepaalde persoonsgegevens over de bezoeker van de Website (hierna “u” of “uw”) verwerken als zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”.

Wij voeren uw privacy hoog in het vaandel en willen u op de meest transparante manier informeren over onze verwerkingsactiviteiten en uw rechten dienaangaande. Met dit doel voor ogen vindt u hieronder eerst een beknopte samenvatting van deze verwerkingen, daaronder verder aangevuld met meer uitgebreide informatie. In geval van verdere vragen kan u ons steeds contacteren.

De Website wordt uitgebaat door Dirk Blomme, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer BE 0721.185.201 en met maatschappelijke zetel te Antwerpse Steenweg 4, 9160 Lokeren. Enige vragen of opmerkingen kunnen per post naar dit adres worden opgestuurd, per e-mail naar info@degoudenschoen.eu of per telefoon naar 09 348 09 39.

1. Algemene informatie

1.1. Dit privacybeleid informeert u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u de Website bezoekt en gebruikt. Wij hechten daarbij het grootste belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. De onderneming, die handelt als een zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”, zal daarbij de Belgische wetgeving respecteren (in het bijzonder de Wet van 30 juli 2018 inzake de verwerking van persoonsgegevens), evenals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook wel de GDPR-verordening genoemd). 

1.2. Het privacybeleid vormt aan aanvulling op de Cookie Policy van toepassing op de Website. Dit privacybeleid maakt integraal deel uit van de cookie policy. De cookie policy en dit privacybeleid zijn van toepassing gedurende de gehele tijd van het bezoek aan en gebruik van de Website en door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met de verwerkingsactiviteiten zoals in dit Privacybeleid beschreven.

1.3. Alvorens u ons contact- of reservatieformulier kan invullen; dient u te verklaren kennis genomen te hebben van dit privacybeleid, dit beleid te hebben begrepen en er akkoord mee te gaan. Daarbij gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat het aanvinken van een invulhokje geldt als uw geïnformeerde, specifieke, vrije en volledige toestemming zoals een handtekening om met de contractuele documenten akkoord te gaan.

1.4. Indien u dit privacybeleid of een deel ervan niet begrijpt en/of niet akkoord bent met een of meer bepalingen ervan, dan verzoeken wij u de Website niet te gebruiken. In dit geval kan u steeds met ons contact opnemen via de contactgegevens zoals hierboven aangegeven.

1.5. Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Bij uw gebruik van de Website is steeds de laatste versie van het privacybeleid van toepassing. Wij raden u dan ook aan om regelmatig het Privacybeleid na te kijken. Wijzigingen aan het privacybeleid zullen in elk geval worden meegedeeld via de website.

2. Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden worden deze gegevens gebruikt?

Bij het gebruik van de Website worden verschillende types van informatie verzameld en gebruikt voor diverse doeleinden. Hieronder vindt u daarvan een overzicht alsook de rechtsgrond op basis van dewelke wij deze gegevens verzamelen. Uiteraard wordt de betreffende informatie slechts verwerkt voor zover u binnen een bepaalde categorie van gegevensverwerking valt.
2.1. Voor sommige verwerkingen heeft u zelf de toestemming gegeven. In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat u zelf vrijwillig informatie geeft, bijvoorbeeld om van bepaalde diensten te kunnen genieten of om informatie op te vragen.

(a) Zo kan u ons contacteren via de contact-afdeling op onze Website. Daarbij kan u de volgende informatie opgeven: aanspreking, voornaam, achternaam, straat en huisnummer, postcode, stad of gemeente, telefoonnummer, e-mail adres. Het gebruik van deze functie is uiteraard niet verplicht.

(b) Zo kan u ook uw tafel reserveren via de reservatie-afdeling op onze Website. Daarbij kan u de volgende informatie opgeven: voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer.

2.2. Sommige verwerkingen kunnen wij uitvoeren in het gerechtvaardigde belang van de onderneming. In sommige gevallen is de verwerking van persoonsgegevens niet vereist op grond van een wettelijke vereiste, op grond van onze overeenkomst noch werd daarvoor toestemming gegeven, maar menen wij toch over een belang te beschikken om persoonsgegevens te verwerken dat zwaarder weegt dan individuele privacyrechten.

(a) Zo verzamelen wij uiteraard algemene en statistische gegevens (zoals bijvoorbeeld IP-adres, referral pagina’s, datum en uur van bezoek, duurtijd van bezoek, de bezochte pagina’s en het gedrag op de website enz.) omtrent het gebruik van onze diensten en de Website, bijvoorbeeld om het gebruik van onze website en om onze dienstverlening te optimaliseren en om geaggregeerde en statistische gegevens te genereren omtrent onze dienstverlening.
Wij waken erover dat deze gegevens een zo beperkt mogelijke impact op uw privacy kunnen inhouden en om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming ervan.

3. Welke gegevens delen wij met derde partijen?

3.1. Wij wensen uw privacy zoveel als mogelijk te beschermen. In dat kader willen wij het delen van uw gegevens met derde partijen beperken tot een minimum als volgt.

3.2. Daarnaast geeft de onderneming de verkregen persoonsgegevens als algemene regel nooit door aan derden, anders dan voor de uitvoering van de overeenkomst en zoals bepaald in dit privacybeleid als volgt:

(a) Met bevoegde autoriteiten die gemachtigd zijn die informatie op te vragen of aan wie wij informatie moeten doorgeven, of wanneer wettelijke verplicht of naar aanleiding van een gerechtelijke procedure of een rechtszaak;

(b) We kunnen uw gegevens ook vrijgeven als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere zaken van openbaar belang;

(c) Daarnaast kunnen we uw gegevens vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of gebruikers te beschermen;

(d) We kunnen uw gegevens delen met derde-dienstverleners die handelen als “verwerker” in opdracht van onze onderneming. In dit geval zal de onderneming er steeds over waken dat het de nodige (contractuele) waarborgen krijgt dat de dienstverlener gepaste maatregelen heeft getroffen op het vlak van privacy (daaronder ook begrepen een eventuele doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte);

(e) Op uw vraag, bijvoorbeeld wanneer u van producten of diensten gebruik maakt waarvoor wij gegevens moeten delen met derde partijen of waar u zich heeft ingeschreven om nieuwsbrieven te ontvangen van ondernemingen waarvan onze ondernemingsgroep de uitbating verzorgt;
(f) Bovendien mogen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonsgegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij. 3.3. Wij hebben in het algemeen geen intentie om persoonsgegevens door te geven aan andere derde personen noch om persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte; mocht dit toch gebeuren dan zij verwezen naar clausule 3.3(d) hierboven en zullen we erover waken om passende waarborgen te nemen.

3.4. De website voorziet enkele links naar websites of platformen van derden (bv. “Facebook”). Merk op dat wanneer u op deze links klikt, de algemene voorwaarden, privacybepalingen en andere contractuele bepalingen van die derden van toepassing zullen zijn. Wij raden u in elk geval aan deze grondig door te nemen. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid in dit verband en u betreedt / maakt gebruik van deze website en/of platformen op uw eigen risico.

4. Het gebruik van cookies en andere technologieën

4.1. Tijdens een bezoek aan de Website kunnen cookies of andere trackingtools op uw toestel geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.

4.2. De Cookie policy geeft meer gedetailleerde uitleg over ons gebruik van cookies (bv. welke cookies worden gebruikt, de doeleinden ervan, hoe u deze kan verwijderen, enz.) en kan u via deze link raadplegen.

5. Bescherming van persoonsgegevens

5.1. Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus. We beveiligen uw persoonsgegevens tijdens de verzending en “at rest” (in rust). Als uw persoonsgegevens worden bewaard bij de onderneming, gebruiken we computersystemen met beperkte toegang op locaties met fysieke beveiligingsmaatregelen.

6. Integriteit en bewaartermijn van persoonsgegevens

6.1. We zullen uw persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan:

(a) Gegevens waarvoor u zelf de toestemming heeft gegeven alsook diegene die worden verwerkt op grond van de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming, zullen periodiek worden verwijderd, rekening houdend met de concrete omstandigheden en de toepasselijke verjaringstermijnen.

7. Rechten die u toekomen

7.1. De privacywetgeving bepaalt een aantal wettelijke rechten die u als individu, onder bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden, kan uitoefenen. Het gaat meer bepaald om een recht op inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

7.2. Onze onderneming en haar medewerkers nemen alle vragen inzake privacy ernstig en zullen deze prompt behandelen. Teneinde dit proces te stroomlijnen vragen wij u om ons bij een verzoek tot uitoefening van uw rechten te mailen naar info@degoudenschoen.eu. U mag ook op elke andere manier met ons contact opnemen. We behouden ons wel het recht voor om de identiteit van de verzoeker te controleren, want we moeten de privacy van derden uiteraard ook beschermen!

7.3. In bepaalde gevallen kunnen we verzoeken weigeren, bijvoorbeeld wanneer deze zeer onduidelijk of verdacht zijn, de privacy van anderen in gevaar brengen, uitermate onpraktisch zijn, enz. Wij handelen daarbij steeds in lijn met de heersende wetgeving.

7.4. Er zij op gewezen dat voor de gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, u het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

7.5. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be; adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; Telefoon: +32 (0)2 274 48 00; E: contact@apd-gba.be). Wel verkiezen wij uiteraard steeds om te proberen eerst tot een oplossing te komen!

8. Uw verplichtingen

8.1. De door u opgegeven gegevens moeten accuraat en volledig zijn. Indien dit niet het geval is, behoudt de onderneming zich het recht voor om haar dienstverlening op te schorten of om andere maatregelen te nemen die het nuttig acht. Bovendien bevestigt u uitdrukkelijk dat u alle nodige rechten en toestemmingen hebt bekomen om ons de informatie te bezorgen die u ons doorstuurt, en u vrijwaart ons voor enige schade en/of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de niet-naleving van deze verplichting.

9. Hebt u nog verdere vragen?

9.1. Indien u nog verdere vragen zou hebben kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens zoals bovenaan in dit Privacybeleid opgenomen.